Znaczenie i ocena zeznań świadka

Zeznania świadka wykorzystuje się przede wszystkim w celach dowodowych, jako dowody winy lub niewinności podejrzanego.

Przy pomocy zeznań świadka można ustalić dane o podejrzanym, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko nieletnim zeznania świadków wykorzystywane są do ustalenia warunków środowiskowych nieletniego.

Zeznania świadków mogą też pozwolić na ujawnienie nowych przestępstw lub innych sprawców. Świadek, to źródło dowodu a jego informacje przekazywane w postępowaniu przygotowawczym organowi procesowemu w formie zeznań wskazują na fakty, niekiedy przesądzają o losach innych ludzi. Mogą one stanowić podstawę dla organu procesowego, na mocy której są podejmowane decyzje procesowe w postępowaniu przygotowawczym.

Celem przesłuchania świadka jest ustalenie faktów, które staną się przedmiotem oceny, ponadto – poszukuje się oraz utrwala dowody mówiące o przeszłości. Ustalając prawdę należy być krytycznym i pamiętać, że nawet najbardziej wymowny dowód może okazać się niewiarygodny.

Każde zeznanie, a zwłaszcza to, które budzi jakieś wątpliwości, przed oceną jego wartości i wykorzystaniem powinno być odpowiednio sprawdzone. Ocena dowodu z zeznań świadka jest niezbędna zarówno do podjęcia decyzji przez organ ścigania w postępowaniu przygotowawczym, jak i do podjęcia decyzji przez sąd. Ocenę dowodu z zeznań świadka przeprowadza się w celu:

 • stwierdzenia, czy dany dowód jest wiarygodny i w jakim stopniu,
 • wyciągnięcia z zeznań odpowiednich wniosków dotyczących ustaleń faktycznych,
 • ustalenie prawdy o badanym zdarzeniu,
 • ustalenia, czy istnieją dostateczne podstawy do sporządzenia aktu oskarżenia,
 • podjęcia decyzji o umorzeniu.

Przy ocenie zeznań należy uwzględnić, że pamięć ludzka nie jest fotografią, że postrzeganie już w trakcie zapamiętania ulega przetworzeniu oraz, że zapamiętany zostaje jednocześnie stosunek oceniający i uczuciowy świadka do danego zjawiska.

Dla oceny zeznań mają znaczenie:

 • osobowość świadka,
 • znajomość właściwości psychicznych świadka,
 • czas jaki upłynął od zdarzenia do zeznania,
 • zainteresowania świadka,
 • inteligencja świadka,
 • wiedza, doświadczenie, nawyki, praca zawodowa świadka.

Ocena zeznań winna być wszechstronna

Policjant odstępuje od przesłuchania świadka, w szczególności w przypadku pokrzywdzonego cudzoziemca przebywającego czasowo na terenie Polski, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w art. 316 § 3 kpk. Kierując bezpośrednio do sądu wniosek o przesłuchanie świadka, policjant uzasadnia istnienie niebezpieczeństwa niemożności przesłuchania świadka na rozprawie.

Jeżeli w toku prowadzonego przez policjanta przesłuchania okaże się, że świadka nie będzie można przesłuchać na rozprawie, czynność należy dokończyć wówczas, gdy nie utrudni to lub nie uniemożliwi przesłuchania świadka przez sąd.

Dodaj komentarz