Sentencje prawnicze

Actor sequitur forum rei – sądem właściwym do wytoczenia powództwa jest miejsce zamieszkania pozwanego („powód idzie za sądem pozwanego”)

Actori incumbit probatio – ciężar dowodu spoczywa na powodzie

Bis de aedem re ne sit actio – wykluczone jest wytoczenie ponownego powództwa w tej samej sprawie, rozstrzygniętej już raz prawomocnym orzeczeniem

Dura lex, sed lex – surowa ustawa, lecz ustawa (surowe prawo, lecz prawo)

Facta non praesumntur, sed probantur – okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz należy je udowodnić

Furiosi voluntas nulla est – upośledzony umysłowo nie jest zdolny do wyrażenia woli

Hominum causa omne ius constitutum est – wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

In dubio pro reo – w razie wątpliwości należy orzec na korzyść pozwanego

Impossibilium nulla obligatio – zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożliwego jest nieważne

Ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką stosowania, tego co dobre i słuszne

Ius publicum privatorum pactia mutari non potest – przepisy prawa publicznego nie mogę być zmieniane poprzez umowy osób prywatnych

Lex posterior derogat priori – ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą

Lex retro non agit – ustawa nie działa wstecz

Lex specialis derogat legi generali – ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną

Manifestum non eget probatione – to co oczywiste nie wymaga dowodu, fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu

Mater sumper certa est – matka jest zawsze pewna (dot. pochodzenia ojcostwa)

Mora omnia iura solvit – śmierć rozwiązuje wszystkie prawa (ustaje zdolność prawna)

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur – dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści

Nemo iudex in causa sua – nikt nie może sędzią w swojej sprawie

Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet – nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada.

Nihil commune hebet proprietas cum possessione – własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem

Novus rex, nova lex – nowy władca, nowa ustawa

Nulla poena sine lege – nie ma kary bez ustawy

Nullun crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez ustawy

Nullum crimen sine poena – żadne przestępstwo nie może pozostać bez kary

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

Prior tempore potior iure – kto pierwszy co do czasu, ten pierwszy co do prawa (zasada pierwszeństwa przy nabywaniu i wykonywaniu prawa)

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitarum – prawem publicznym jest to, które dotyczy spraw państwa rzymskiego, zaś prywatnym to, które dotyczy korzyści jednostek

Socii mei socius non est socius meus – wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem

Superficies solo cedit – to, co jest trwale z gruntem połączone, staje się częścią składową gruntu i własnością właściciela gruntu

Ubi societas ibi ius – gdzie społeczeństwo, tam prawo

Ubi lex ibi poena – gdzie prawo, tam kara

Vis vi repellere licet – siłę wolno odeprzeć siłą (zasada dot. obrony koniecznej)