Niespłacany kredyt

Kilka miesięcy temu wzięłam kredyt w banku na 40 tysięcy złotych. Obecnie nie mam go jak spłacać, planuję wyjazd do pracy za granicę. Czy może mi coś grozić ze strony banku?

Odpowiedź:

Jeżeli nie spłaca Pani kredytu to bank po kilku tygodniach zacznie dochodzić swoich wierzytelności, mogą to być zarówno próby nawiązania kontaktu telefonicznego jak również dodatkowo płatne monity wysyłane na adres który podała Pani w umowie zawartej z bankiem. Bank zazwyczaj stara się nie wypowiadać umowy od razu, często również proponuje zmniejszenie raty kredytu i jego dłuższe rozłożenie w czasie, jak również może zaoferować okresową karencję. Jednakże zależy to już wyłącznie od banku, w Pani przypadku należy również mieć na uwadze to, iż jest to kredyt który dopiero został wzięty.

Jeżeli to nie pomoże kredytobiorcy, bank wypowie umowę najczęściej z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia lub z terminem 7 dniowym w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy.

Jeżeli podczas trwania powyższego terminu wypowiedzenia kredytobiorca nie zwróci całej pozostałej do zwrotu kwoty kredytu bank wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny, który zastępuje wyrok sądu. Z BTE bank występuję do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a dalej do komornika w celu wszczęcia egzekucji wierzytelności.

Dodatkowo Pani sytuacja jako kredytobiorcy trafi do Biura Informacji Kredytowej, co na długi czas uniemożliwi Pani wzięcie kolejnej pożyczki.

Dodatkowo przy tak krótkim okresie trwania pożyczki i jej niespłacania zalecałbym utrzymywanie stałego kontaktu z bankiem zwłaszcza w przypadku wypowiedzenia umowy, gdyż może dojść do sytuacji, iż bank zgłosi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z Art. 286. § 1. kodeksu karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.

Krótki okres trwania pożyczki wraz z jej niespłacaniem i Pani ewentualnym nagłym zniknięciem mógłby stanowić istotną podstawę dla prokuratora do wszczęcia postępowania karnego w sprawie, nawet jeżeli przedłożone przez Panią dokumenty w banku nie były by dokumentami stwierdzającymi nieprawdę.

Dodaj komentarz