Czy mogę zostać oszukany – operacje na koncie bankowym

Kilka dni temu otrzymałem maila z ofertą pracy od zagranicznej firmy z Ukrainy, która oferuje mi dobrze płatną pracę polegającą na prowadzeniu w jej imieniu rozliczeń na moim koncie bankowym dla jej klientów w Polsce. Stanowisko nazwali Specjalista ds. Rozliczeń. Poinformowali mnie również, że koszty międzynarodowych transferów (Ukraina-Polska) zniechęcają część ich klientów do współpracy, oraz że obecnie jeszcze nie chcą specjalnie otwierać oddziału w Polsce albowiem nie jest to jeszcze ten pułap przychodów aby było to dla nich opłacalne. Mam jednak pewne wątpliwości w sprawie współpracy. Czy mogę stać się ofiarą oszustwa?

Odpowiedź:

W tym przypadku sprawa wzbudza znaczne wątpliwości oraz zaleca się wyjątkową ostrożność. Przede wszystkim proszę skierować zapytanie do firmy o której Pan wspomina, dlaczego nie otworzą konta w dowolnym banku na terenie Polski na podstawie dokumentów firmowych zaopatrzonych w Apostille, albowiem nie jest wymagane otwieranie przez firmę oddziału na terenie Polski aby móc otworzyć rachunek na jej rzecz w polskim banku. Zarówno Polska jak również Ukraina są stronami Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne oraz urzędy konsularne co znacznie upraszcza i przyśpiesza całą procedurę otwarcia konta.

Natomiast przechodząc do meritum Pana zapytania, jeżeli firma prosi Pana przed podpisaniem umowy o skany dokumentu tożsamości, musi liczyć się Pan z konsekwencjami, iż jej przedstawiciel po otrzymaniu skanów przedmiotowego dokumentu więcej się już nie odezwie i stanie się Pan ofiarą kradzieży tożsamości, który to fakt niezwłocznie będzie Pan musiał zgłosić na policję.

Dodatkowo może Pan nieświadomie wziąć udział w przestępstwie jakim jest oszustwo, gdzie w zgodzie z Art. 286. § 1. kodeksu karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”, jeżeli owa firma chciałaby z Pana zrobić „Słupa” do wyłudzeń na terenie Polski o czym najprawdopodobniej dowie się Pan niestety dopiero podczas wezwania na komendę lub też wizyty policji i przesłuchaniu w charakterze świadka, bądź od razu w charakterze podejrzanego.

W związku z realnym zagrożeniem związanym z podjęciem tego typu współpracy mocno zaleca się przeprowadzenie due dilligence takiej firmy lub też rezygnacji z jakiejkolwiek współpracy. Wspomina Pan że owa firma posiada klientów na terenie Polski, może Pan zatem sprawdzić pod tym kątem wiarygodność firmy, kim są jej klienci, czy są to przypadkowe osoby fizyczne czy też zarejestrowane w polskich rejestrach firmy.Natomiast nieświadomie może Pan również wziąć udział w procederze prania brudnych pieniędzy, co również może narazić Pana na postępowanie karne jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa w myśl Art. 299. § 1. kodeksu karnego „Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Dodaj komentarz